Wi-Fi
bookmark

Wi-Fi

Wi-Fi ย่อมาจาก wireless fidelity มักใช้ Wi-Fi เป็นหลักในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ทั้งสะดวก และรวดเร็ว มาอัปเดตข่าว ดูรูปภาพ คลิป และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Wi-Fi กัน

Wi-Fi ย่อมาจาก wireless fidelity มักใช้ Wi-Fi เป็นหลักในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ทั้งสะดวก และรวดเร็ว มาอัปเดตข่าว ดูรูปภาพ คลิป และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Wi-Fi กัน