1MDB
bookmark

1MDB

รวมประเด็น 1MDB (1Malaysia Development Berhad) กองทุนสำหรับพัฒนาโครงสร้างของมาเลเซีย แต่เป็นข่าวเมื่อมีเงินจำนวน 1.4 แสนล้านบาท ถูกนำออกไปจากกองทุนเข้ากระเป๋าคนบางกลุ่ม นับเป็นคดีที่ทุจริตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ความคืบหน้าเป็นอย่างไร มาอัปเดตกัน

รวมประเด็น 1MDB (1Malaysia Development Berhad) กองทุนสำหรับพัฒนาโครงสร้างของมาเลเซีย แต่เป็นข่าวเมื่อมีเงินจำนวน 1.4 แสนล้านบาท ถูกนำออกไปจากกองทุนเข้ากระเป๋าคนบางกลุ่ม นับเป็นคดีที่ทุจริตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ความคืบหน้าเป็นอย่างไร มาอัปเดตกัน

`
autorenewข่าว 1MDB เพิ่มเติม